REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

PILFINANSE24.pl

Niniejszy regulamin ma na celu ułatwienie klientom korzystanie ze strony www.pilfinanse24.pl. Tym samym przedstawia wszelkie niezbędne informacje potrzebne do uzyskania kredytu lub pożyczki za naszym pośrednictwem. Nasi Doradcy są do Państwa dyspozycji począwszy od pierwszego kontaktu, rejestracji po przez cały proces podpisania umowy.

• Pośrednictwo finansowe Pilfinanse Danuta Pilarska z siedzibą w Toruniu przy ul. Fałata 35/37, posiadająca NIP: 9561978506, wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK008030 świadczy usługi w zakresie niezbędnym do przygotowywania ofert i zawierania oraz realizacji umów na produkty finansowe oferowane przez partnerów z którymi biuro ma podpisaną umowę.

SŁOWNICZEK:

Kredyt - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą; bank przekazuje klientowi przyznaną kwotę na określony cel, oraz czas. Kredytobiorca ( klient) zobowiązany jest do przeznaczenia gotówki na wyznaczony cel oraz do zwrotu bankowi w całości wraz z ustalonymi w umowie prowizją oraz odsetkami.

Pożyczka - operacja polegająca na udzieleniu przez instytucje określonej kwoty środków pieniężnych do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony.

Login - identyfikator użytkownika podawany podczas rozpoczynania pracy z systemem komputerowym;

Hasło – ciąg liter i cyfr w postaci tajnych słów lub zdań w celu uwierzytelniania klienta naszej strony

Formularz - Usługa formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.pilfinanse24.pl umożliwia złożenie przez Klienta Zapytania Ofertowego o kredyt lub pożyczkę o wybranych przez klienta parametrach, takich jak kwota

gotówki oraz okres spłaty.

I. KONTAKT, REJESTRACJA

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z konta internetowego stanowiącego część strony pilfinanse24.pl

2. Klient ma możliwość kontaktu z firmą za pomocą formularza kontaktu bezpośredniego po wypełnieniu swoich danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail. Pośrednik Pilfinanse będzie się kontaktował w sposób wybrany przez klienta. Wymagana jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz klauzuli informacyjnej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą rodo.

3. Do rejestracji na stronie wymagane jest podanie aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu, osoby która zamierza złożyć zapytanie do kilku banków za pośrednictwem firmy Pilfinanse oraz wymagana jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz klauzuli informacyjnej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą rodo.

4. Klient wyrażający chęć zalogowania sie do platformy celem uzyskania oferty kredytowej ma prawo do korzystania za pośrednictwem strony internetowej www.pilfinanse24.pl posiadającego funkcjonalności określone w niniejszym Regulaminie.

5.Użytkownik strony wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na kontakt telefoniczny przez pośrednika.

6. Klient może złożyć zapytanie ofertowe rejestrując się na stronie www.pilfinanse24.pl wypełniając dostępny tam formularz. Rejestracja polega na podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail osoby ubiegającej się o kredyt lub pożyczkę, loginu składającego się z minimum 4 znaków oraz maksimum 20 znaków, hasła składającego się z minimum 8 znaków a także akceptacji regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Następnym krokiem jest zalogowanie się do serwisu www.pilfinanse24.pl

7. Hasło dostępu znane jest wyłącznie użytkownikowi.

8. Zalogowanie do portalu Pilfinanse24 umożliwia:

a. Wypełnienie wniosku zgłoszeniowego zawierającego niezbędne dane osoby ubiegającej się o kredyt lub pożyczkę

b. zapisanie wniosku.

c. Wysłanie wniosku do weryfikacji celem uzyskania odpowiedzi co do osobistej zdolności kredytowej

d. Wygenerowanie umowy.

9. Korzystanie z Formularza Rejestracyjnego jest w pełni nieodpłatne, tj. w związku z korzystaniem z Formularza Rejestracyjnego Klient nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz Pośrednika Kredytowego.

10. Aby skutecznie złożyć Zapytanie Ofertowe za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego Klient powinien kolejno:

a. zarejestrować się na Stronie Pilfinanse24i wypełnić poszczególne pola Formularza Rejestracyjnego danymi dotyczącymi interesującej go przyszłej Pożyczki (kwota kapitału oraz okres spłaty), osoby Klienta (w tym dane adresowe, PESEL, oznaczenie dowodu osobistego) oraz ewentualnie również aktywnego zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki w stosunku do któregoś z Kredytodawców.

b. zaznaczyć odpowiednie pola (tzw. checkbox’y) zawierające:

I. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz o jego akceptacji,

II. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

III. upoważnienie do wystąpienia do biura informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczej dotyczącej Klienta,

IV. oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej obejmującej oferty Pożyczek Refinansowanych.

11. Po zweryfikowaniu przez Pośrednika Kredytowego danych podanych przez Klienta w ramach czynności wskazanych w ust. 3 powyżej, Pośrednik Kredytowy wysyła Klientowi wiadomość SMS lub kontaktuje się telefonicznie bądź mailowo potwierdzając rejestrację Zapytania Ofertowego.

12. Podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego Klient powinien podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pośrednika Kredytowego lub Kredytodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem Kredytodawcy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem może rodzić odpowiedzialność karną po stronie Klienta. Zdanie poprzednie należy stosować odpowiednio do składania Zapytania Ofertowego w jednej z pozostałych form umożliwiających kontakt z firmą. Klient tym samym potwierdza, że:

a. wszystkie dane przez niego przedstawione są prawdziwe,

b. posiada obywatelstwo polskie

c. nie posiada opóźnień w zapłacie kredytów lub pożyczek poza wyraźnie zakomunikowanymi Pośrednikowi Kredytowemu,

d. nie są przeciwko niemu prowadzone żadne postępowania sądowe ani egzekucyjne o zapłatę,

e. nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na jego wypłacalność,

f. posiada zdolność do czynności prawnych,

g. nie znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (w tym, że nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków). Pośrednik Kredytowy może zadzwonić na numer telefonu podany w Formularzu Rejestracyjnym, w celu uściślenia lub weryfikacji informacji podanych przez Klienta.

13. Składając Zapytanie Ofertowe Klient za każdym razem jest zobowiązany do udzielenia:

a. Pośrednikowi Kredytowemu oraz wszystkim Kredytodawcom (zgodnie z treścią Listy Kredytodawców opublikowanej na stronie w chwili składania Zapytania Ofertowego) upoważnienia do wystąpienia do uzyskania z biura informacji gospodarczej dotyczących Klienta informacji gospodarczych o zobowiązaniach finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową. Pośrednik Kredytowy zwykle kieruje zapytania do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 201192) lub Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 169851),

b. Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 110015) oraz Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (KRS: 104695) upoważnienia do udostępnienia dowolnemu biuru informacji gospodarczej z zasobów informacyjnych tych instytucji – danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących zadłużenia Klienta wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, w wysokości co najmniej 200 zł (słownie: dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

II. OFERTY POŻYCZKI

1. W ramach procesu rozpatrywania Zapytania Ofertowego Pośrednik Kredytowy:

a. przekazuje Kredytodawcom dane osobowe Klienta wraz z głównymi cechami Pożyczki objętej Zapytaniem w celu umożliwienia dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta i przygotowania oferty poszczególnych Kredytodawców

b. przyjmuje od Kredytodawców informację zwrotną w celu weryfikacji danych zawartych w Zapytaniu Ofertowym oraz zebrania ofert,

c. przekazuje Klientowi zebrane oferty lub informuje o ich braku.

2. Pośrednik Kredytowy nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia Zapytania Ofertowego przez Kredytodawców, a tym samym na ich decyzję co do przygotowania lub odmowy przygotowania oferty dla Klienta.

3. W przypadku gdy jeden lub kilku Kredytodawców sporządzi ofertę dla Klienta, Pośrednik Kredytowy przesyła Klientowi na adres email Klienta wskazany w Formularzu Rejestracyjnym wszystkie zebrane oferty wraz ze wzorem umowy dla Klienta.

4. O przesłaniu wiadomości e-mail Pośrednik Kredytowy informuje Klienta w drodze wiadomości SMS wysłanej na numeru telefonu podany przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym lub powiadamia telefonicznie

5. Fakt przesłania Klientowi oferty lub ofert Kredytodawców nie obliguje Klienta do przyjęcia którejkolwiek z nich.

6. Spośród wszystkich ofert Kredytodawców przesłanych Klientowi przez Pośrednika Kredytowego Klient może przyjąć maksymalnie tylko jedną ofertę, albowiem fakt przyjęcia jednej z ofert może negatywnie wpływać na ocenę zdolności kredytowej Klienta przez pozostałych oferentów.

7. Klient ma czas 7 dni na wybór oferty i obowiązek poinformowania Pośrednika Kredytowego o swoim wyborze Kredytodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą usługi sms.

7. Sposób oraz moment zawarcia Pożyczki z konkretnym Kredytodawcą określać będzie wzór umowy przesłany przez Pośrednika w wiadomości e-mail po zatwierdzeniu przez Klienta swojego wyboru.

8. W przypadku zawarcia umowy Kredytu lub Pożyczki, Pośrednik Kredytowy doręczy Klientowi podpisany oryginał umowy wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem:

a. firmy kurierskiej na adres pocztowy wskazany przez Klienta w

Formularzu Rejestracyjnym

b. za pośrednictwem kierowcy, również na adres pocztowy podany w Formularzu Rejestracyjnym, który ma obowiązek wylegitymowania się u klienta

c. Klient odpowiednio wcześniej zostanie poinformowany przez firmę Pilfinanse na adres email lub drogą telefoniczną o sposobie dostarczenia dokumentów, czyli nazwa firmy kurierskiej lub dane personalne kierowcy

9. Podczas podpisania dokumentów w obecności kierowcy Klient jest zobowiązany :

a. pokazać dowód osobisty, a kierowca upoważniony jest do jego weryfikacji z osobą podpisującą umowę

b. przekazać oryginały dokumentów, które będą wymagane do ostatniego etapu uruchomienia Kredytu lub Pożyczki. O konieczności przygotowania wymaganych dokumentów Klient będzie poinformowany odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług za pośrednictwem firmy Pilfinanse

a. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony oraz usług w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, w tym z poszanowaniem praw osób trzecich

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI POŚREDNIKA KREDYTOWEGO

1. Do obowiązków Pośrednika Kredytowego należą:

a. wskazanie Kredytodawców wraz z zakresem umocowania Pośrednika Kredytowego do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych w ich imieniu na życzenie Klienta

b. udzielenie Klientowi przed zawarciem umowy o kredyt wyczerpujących informacji dotyczących umowy oraz postanowień zawartych w umowie, która ma zostać zawarta, w sposób umożliwiający Klientowi podjęcie decyzji dotyczącej umowy

c. przekazanie Klientowi (nieodpłatnie) umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie Kredytodawcy lub Pośrednika Kredytowego spełnia on warunki do udzielenia mu Pożyczki,

d. formularza informacyjnego oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu wraz z oświadczeniem odstąpienia od kredytu

e. ustalenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez Klienta w szczególności okresu spłaty i kwoty kapitału

f. przekazanie Klientowi informacji czy i jakie kwoty jest on zobowiązany zapłacić Pośrednikowi Kredytowemu w związku z usługami świadczonymi zgodnie z Regulaminem (nota bene: Pośrednik Kredytowy nie pobiera od Klienta żadnych kwot),

g. doręczyć Klientowi umowę – niezwłocznie po jej zawarciu (chyba że obowiązek ten spełni bezpośrednio Kredytodawca),

2. Pośrednikowi Kredytowemu przysługuje prawo do przesyłania Klientowi ofert Pożyczek również bez uprzedniej inicjatywy Klienta w postaci złożonego Zapytania Ofertowego. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na przesyłanie przez Pośrednika Kredytowego ofert Pożyczek. W tym celu Klient wysyła e-mail o treści „Cofam zgodę " na adres mail pilfinanse24@gmail.com

V. DANE OSOBOWE

1. Pośrednik Kredytowy Plfinanse jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w Regulaminie.

2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych może uniemożliwić realizację jego postanowień. Każda osoba, czyjej dane osobowe przetwarza Pośrednik Kredytowy ma prawo wglądu w ich treść, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Klienta w zakresie ochrony danych osobowych zamieszczony jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Plac Powstańców Warszawy 1, 00- 950 Warszawa).

2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób prawem przewidziany za nieważne albo nieskuteczne nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

3. Pośrednik Kredytowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu dokonania stosownej zmiany na stronie z wyraźnym zaznaczeniem zmiany.

4. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Klienta na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w chwili zawarcia danej Pożyczki lub złożenia danego Zapytania Ofertowego. Zmiany nie będą miały wpływu na zawarte już umowy oraz już złożone Zapytania Ofertowe.

5. Pośrednik Kredytowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku.